How and why our FAW National Syllabus was updated in 2020
Next Generation
31 December 2020

How and why our FAW National Syllabus was updated in 2020

In 2020 we updated our FAW National Syllabus, developing the Welsh Way principles and how we're directing coaches, from grassroots to elite, to develop the young players of the future. 

Here, FAW Technical Director Dr David Adams explains how and why the document was updated. 

Yn 2020 aethom ati i ddiweddaru ein Maes Llafur Cenedlaethol fel Cymdeithas Bêl-droed, gan ddatblygu egwyddorion y Ffordd Gymreig a sut rydym yn cyfarwyddo hyfforddwyr, o lawr gwlad i lefel eltiaidd, i ddatblygu chwaraewyr ifanc y dyfodol.

Yma, mae Cyfarwyddwr Technegol Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Dr David Adams, yn esbonio sut a pham cafodd y ddogfen ei diweddaru.

I recognise the huge contribution that our area associations, leagues and volunteers provide across Wales to ensure the child’s first experiences in the game are positive and by having stronger grass roots clubs who encourage girls and boys and endorse our pathway, this can only serve to increase our opportunity of sustained future success.

Integral to this process has also seen the FAW review the mini football offer and re frame small sided football in Wales with some critical format changes.

Rwy'n cydnabod y cyfraniad enfawr mae cymdeithasau, cynghreiriau a gwirfoddolwyr ein hardaloedd yn ei wneud ledled Cymru i sicrhau bod profiadau cyntaf y plentyn yn y gêm yn gadarnhaol, a thrwy gael clybiau cryfach ar lawr gwlad sy'n annog merched a bechgyn ac yn cymeradwyo ein llwybr, ni all hyn ond cynyddu ein cyfle i lwyddo'n barhaus yn y dyfodol.

CLICK HERE TO FIND OUT MORE ABOUT SMALL-SIDED FOOTBALL CLICK HERE TO SEE OUR SMALL-SIDED FOOTBALL REGULATIONS

Building on our last strategic cycle 2016-2020 and national syllabus, we have seen the effectiveness of our player pathway and talent identification systems with a new generation of talented young players breaking into Ryan Giggs team and full testament to him and the rest of our National youth team staff for creating these opportunities and supporting these young players progress. We hope and anticipate by keeping this group together and with continued progress in our player pathways, which includes our youth national teams consistently reaching UEFA elite tournaments that we will continue to perform on the world stage.

The women and girls' game has seen significant growth, and through a more seamless pathway we hope that in the future we can develop a team that can regularly qualify for European and World Cup competitions.

This document is aimed to provide a united approach so that all young people strive and have the opportunity to reach their potential. This new version of the National Syllabus serves as a resource to supports all stakeholders in the delivery of Welsh football, which places the ‘person’ at the centre of our approach.

I am delighted to introduce this updated FAW National Syllabus following our unparalleled success on the pitch with back to back European championship qualification and reaching the semi-final in 2016, our aim is to take advantage of this success on the world stage to inspire, stimulate and engage the next generation of young girls and boys to play and fall in love with football.

Gan adeiladu ar ein cylch strategol diwethaf, 2016-2020, a'n maes llafur cenedlaethol, rydym wedi gweld effeithiolrwydd ein llwybr chwaraewyr a'n systemau adnabod talent gyda chenhedlaeth newydd o chwaraewyr ifanc talentog yn torri trwodd i dîm Ryan Giggs ac yn dyst i’w waith ef a gweddill staff ein tîm ieuenctid Cenedlaethol yn creu'r cyfleoedd hyn a chefnogi cynnydd y chwaraewyr ifanc yma. Rydym yn gobeithio ac yn rhagweld, drwy gadw'r grwp hwn gyda’i gilydd, a gyda chynnydd parhaus yn ein llwybrau chwaraewyr, sy'n cynnwys ein timau ieuenctid cenedlaethol yn cyrraedd twrnameintiau elitaidd UEFA yn gyson, y byddwn yn parhau i berfformio ar lwyfan y byd.

Mae gêm y merched a’r genethod wedi gweld twf sylweddol, a thrwy lwybr mwy di-dor gobeithiwn y gallwn yn y dyfodol ddatblygu tîm sy'n gallu cymhwyso’n rheolaidd ar gyfer cystadlaethau Ewropeaidd a Chwpan y Byd.

Nod y ddogfen hon yw darparu dull unedig o weithio fel bod pob person ifanc yn ymdrechu ac yn cael cyfle i gyflawni ei botensial. Mae'r fersiwn newydd hwn o'r Maes Llafur Cenedlaethol yn adnodd i gefnogi'r holl randdeiliaid sy’n darparu pêl-droed yng Nghymru, sy'n rhoi'r 'person' yn ganolog yn ein dull o weithredu.

Mae'n bleser gennyf gyflwyno'r Maes Llafur Cenedlaethol hwn sydd wedi'i ddiweddaru gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru ac yn dilyn ein llwyddiant digyffelyb ar y cae drwy gymhwyso ddwywaith yn olynol ar gyfer pencampwriaeth Ewrop a chyrraedd rowndiau cynderfynol 2016, ein nod yw manteisio ar y llwyddiant hwn ar lwyfan y byd i ysbrydoli, ysgogi ac ymgysylltu â'r genhedlaeth nesaf o ferched a bechgyn ifanc i chwarae a syrthio mewn cariad â phêl-droed.

CLICK HERE TO FIND OUT MORE ABOUT THE FAW NATIONAL SYLLABUS