Welsh Football's Future | We need your views
Grassroots
18 May 2021

Welsh Football's Future | We need your views

With the world of sport going through a year of significant challenge and rapid change, the FAW is looking ahead to its 150-year anniversary in 2026. As we move towards a new strategic cycle there is an opportunity to reflect on where we are now and consider how we can further strengthen the game in Wales.

The FAW is undertaking research to help us build a successful football association for the future and your views will shape that work. Regardless of the significant progress made at all levels of the game in Wales, we are eager to ensure that our structures and ways of working represent best practice so that we can make football the most inclusive, accessible and successful sport in all parts of Wales.

As we can only progress and strengthen the game by working with all members of the football family, we are calling on all those involved or with aspirations to be involved, to share their thoughts through this short survey.

To find out more and to take part, please click the button below.

TAKE THE SURVEY HERE

Wrth i fyd chwaraeon fynd drwy flwyddyn o heriau sylweddol a newidiadau sydyn, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn edrych ymlaen tuag at ei 150 mlwyddiant yn 2026. Wrth i ni symud tuag at gylch strategol newydd, mae yna gyfle i fyfyrio ar ble rydym yn awr ac ystyried sut gallwn gryfhau’r gêm ymhellach yng Nghymru.

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn cynnal ymchwil i’n helpu i adeiladu cymdeithas bêl-droed lwyddiannus i’r dyfodol, a bydd eich barn chi yn llywio’r gwaith yma. Er y cynnydd sylweddol sydd wedi’i wneud ar bob lefel o’r gêm yng Nghymru, rydym yn awyddus i sicrhau bod ein strwythurau a’n ffyrdd o weithio yn cynrychioli’r arferion gorau fel y gallwn wneud i bêl-droed fod y gamp fwyaf cynhwysol, hygyrch a llwyddiannus ym mhob rhan o Gymru.

Gan mai drwy weithio gyda holl aelodau’r teulu pêl-droed y gallwn wneud cynnydd a chryfhau’r gêm, rydym yn galw ar bawb sy’n ymwneud â hi neu sy’n dyheu i fod, i rannu eu barn drwy’r arolwg byr hwn.

I ddarganfod mwy ac i gymryd rhan, cliciwch y botwm isod.

CYMERWCH YR AROLWG YMA

TAKE THE SURVEY HERE