VACANCY: FAW TRUST TECHNICAL DIRECTOR
3 September 2019

VACANCY: FAW TRUST TECHNICAL DIRECTOR

The FAW Trust is a registered charity, founded in 1996, and is responsible for the development of football in Wales, from grassroots to national level.

It's our job to work with the Football Association of Wales to protect, promote and develop the game of football to achieve our joint vision of:-

Football for everyone, everywhere in Wales.

OUR MISSION | Ein Cenhadaeth

To grow the Game and Raise Standards by:

 1. National teams qualifying for World and European Championships.
 2. Becoming a world-class coaching nation.
 3. Identifying, developing and preparing talented young players to support the future success of our national teams.
 4. Creating a safe and enjoyable football experience.
 5. Transforming communities through football for all.
 6. Living our values and delivering excellence.  
CLICK HERE TO SEE THE TECHNICAL TEAM ORGANISATIONAL STRUCTURE

 

The Technical Director will be based at Dragon Park, Newport, on a three-year fixed-term contract, with extensive pan-Wales and international travel. The FAW Trust operate two national Football Development Centres, Dragon Park, Newport and our new £5m facility at Colliers Park, Wrexham, where The Technical Director will also operate and oversee programmes and activities. These development centres play an important part in our work to inspire and develop the next generation of players in support of the future international team success.  

ROLE BACKGROUND | CEFNDIR I SWYDD

Reporting to the Chief Executive, the Technical Director is a senior member of the FAW Trust executive team with direct line management responsibility for the:

 • Head of Coach Education
 • Head of Player Development
 • Head of Performance Analysis
 • National Talent Identification Manager

The post also has functional responsibility for the Head of Football Development, who also reports directly to the Chief Executive.

Gan adrodd i’r Prif Weithredwr, mae’r Cyfarwyddwr Technegol yn uwch aelod o’r Tîm Gweithredol, sydd a chyfrifoldeb rheolwr llinell uniongyrchol dros y canlynol:

 • Pennaeth Addysg Hyfforddwyr
 • Pennaeth Datblygu Chwaraewyr
 • Pennaeth Dadansoddi Perfformiad
 • Rheolwr Adnabod Talent Cenedlaethol

Mae gan y swydd hefyd gyfrifoldeb gweithredol am y Pennaeth Datblygu Pêl- droed, sy’n adrodd yn uniongyrchol i’r Prif Weithredwr.

PURPOSE OF THE JOB | DIBEN Y SWYDD

Provide leadership, strategic direction and support to the respective Team Heads, to achieve objectives for:

 • Increasing participation amongst players of school age.
 • Workforce development, with a specific focus on improving standards of coaching at all levels throughout Wales.
 • Identifying, developing and preparing talented male and female players, up to and including the under 16 age group, to support future international team success.
 • Integrating performance analysis best practice to support the development of players and coaches.

Darparu arweiniad, cyfeiriad strategol a chefnogaeth i’r Penaethiaid Tîm perthnasol, er mwyn cyflawni amcanion ar gyfer:

 • Cynyddu lefelau cymryd rhan mewn chwaraewyr oedran ysgol.
 • Datblygu’r gweithlu, gyda ffocws penodol ar wella safonau hyfforddi ar bob lefel ledled Cymru.
 • Adnabod, datblygu a pharatoi chwaraewyr gwrywaidd a benywaidd talentog, hyd at ac yn cynnwys y grwp oedran dan 16, er mwyn cefnogi llwyddiant y timau rhyngwladol yn y dyfodol.
 • Integreiddio arfer gorau mewn dadansoddi perfformiad i gefnogi’r broses o ddatblygu chwaraewyr a hyfforddwyr.

SCOPE OF THE ROLE | CWMPAS Y SWYDD

 • The post holder is required to have a proven track record in developing elite young players and training and mentoring coaches.
 • He / she will be required to work across Wales and should be willing to work unsociable hours.
 • Mae gofyn bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus hanes cadarn o ddatblygu chwaraewyr ifanc elît ac o hyfforddi a mentora hyfforddwyr.
 • Bydd gofyn iddo ef/hi weithio ar draws Cymru a dylent fod yn barod i weithio oriau anghymdeithasol.

professional competencies and qualifications required | CYMWYSEDDAU A CHYMWYSTERAU PROFFESIYNOL GOFYNNOL

Critical

 • UEFA Professional Coaching Licence.
 • Experience of playing or coaching at a professional or international level.
 • An outstanding football technician with proven experience of developing elite young players.
 • Strategic planning and technical football policy development.
 • Positive role model projecting high standards.
 • Excellent leadership, interpersonal, and communication skills.
 • Proven experience of budget development and working within strict financial controls.
 • Full, clean driving licence.
 • Enhanced DBS disclosure.
 • Willing to work unsociable hours.

Essential

 • Advanced UEFA Instructor Accreditation.
 • High level coach development and mentoring skills.
 • Proven leadership and supervisory management experience.
 • High standard of written and presentation skills.
 • High level stakeholder and partnership management.
 • Appropriate IT competencies.
 • Highly effective in the areas of organisation, planning, negotiating and influencing.

Desirable

 • Excellent understanding of the governance and organisational structure of Football in Wales.
 • Commercial development skills.
 • Spoken and written Welsh.

Allweddol

 • Trwydded Hyfforddi Proffesiynol UEFA.
 • Profiad o chwarae neu hyfforddi ar lefel broffesiynol neu ryngwladol.
 • Technegydd pêl-droed eithriadol sydd â phrofiad cadarn o ddatblygu chwaraewyr ifanc elît.
 • Profiad o gynllunio strategol a datblygu polisi pêl-droed technegol.
 • Model rôl positif sy’n annog safonau uchel.
 • Sgiliau arwain, rhyngbersonol a chyfathrebu gwych.
 • Profiad cadarn o ddatblygu cyllideb a gweithio o fewn rheolaethau ariannol llym.
 • Trwydded yrru llawn a glân.
 • Datgeliad DBS manylach.
 • Parod i weithio oriau anghymdeithasol.

 

Hanfodol

 • Achrediad Hyfforddwr Uwch UEFA.
 • Sgiliau datblygu a mentora hyfforddwyr lefel uchel.
 • Profiad cadarn o arwain a rheoli goruchwyliol.
 • Sgiliau ysgrifenedig a chyflwyno o safon uchel.
 • Profiad o reoli rhanddeiliaid a phartneriaid lefel uchel.
 • Cymwyseddau TG priodol.
 • Hynod effeithiol mewn meysydd trefnu, cynllunio, negodi a dylanwadu.

 


Dymunol

 • Dealltwriaeth wych o lywodraeth a strwythur cyfundrefnol pêl- droed yng Nghymru.
 • Sgiliau datblygu masnachol.
 • Y gallu i siarad ac ysgrifennu’r Gymraeg.

PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES | PRIF GYFRIFOLDEBAU

 • Figurehead and Role Model for the FAW and FAW Trust promoting a positive and inclusive image for football in Wales.
 • Providing leadership and line management to the designated Heads of Teams.
 • Leading the strategic development and operational management of the Trust’s Coach Education, Player Development, Talent Identification and Performance Analysis programmes.
 • Overseeing the successful administration and delivery of the Coach Education pathway, with specific responsibility for the FAW / UEFA Pro Licence course.
 • Supervising and contributing to continuing professional development (CPD) training and UEFA Licence revalidation events for coaches at both a regional and national level.
 • Directing the training and competitive games programmes for the male and female Regional and National Development squads.
 • Regular dialogue with intermediate and National Team Managers on talent development player pathway alignment.
 • Providing coaching support to the male and female National Development squads.
 • Engaging with the FAW and other key partners and stakeholders to support the successful implementation of the Trust’s development activities and programmes.
 • Representing the Trust and FAW at UEFA Conferences and training programmes.
 • Arweinydd a model rôl ar gyfer Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) ac Ymddiriedolaeth CBDC gan hyrwyddo delwedd gadarnhaol a chynhwysol ar gyfer pêl-droed yng Nghymru.
 • Arwain a bod yn rheolwr llinell ar y Penaethiaid Tîm penodol.
 • Arwain datblygiad strategol a rheolaeth weithredol rhaglenni Addysgu Hyfforddwyr, Datblygu Chwaraewyr, Adnabod Talent a Dadansoddi Perfformiad yrYmddiriedolaeth.
 • Goruchwylio'r broses o weinyddu a chyflenwi’r llwybr ddysgu Hyfforddwyr yn llwyddiannus, gyda chyfrifoldeb penodol am y cwrs Trwydded Pro CBDC / UEFA.
 • Goruchwylio a chyfrannu at hyfforddiant datblygiad proffesiynol parhaus a digwyddiadau ail-ddilysu Trwydded UEFA ar gyfer hyfforddwyr ar lefel ranbarthol a chenedlaethol.
 • Cyfarwyddo’r rhaglenni hyfforddi a gemau cystadleuol ar gyfer y carfannau datblygu Rhanbarthol a Chenedlaethol gwrywaidd a benywaidd.
 • Trafod yn rheolaidd â’r rheolwyr canolradd a rheolwyr y timau cenedlaethol ar alinio llwybrau datblygu chwaraewyr;
 • Cynnig cefnogaeth hyfforddi i’r carfannau Datblygu Cenedlaethol gwrywaidd a benywaidd.
 • Ymgysylltu â CBDC a phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol eraill er mwyn helpu i weithredu gweithgareddau a rhaglenni datblygu’r Ymddiriedolaeth yn llwyddiannus.
 • Cynrychioli’r Ymddiriedolaeth a CBDC mewn Cynadleddau arhaglenni hyfforddi UEFA.

HOW TO APPLY | SUT I WNEUD CAIS

CLOSING DATE | DYDDIAD CAU: 20/09/2019

To apply, please upload a PDF of your CV and either a written or video statement of suitability.

*If you wish to make a video submission, please provide us with a link to an MP4 file by WeTransfer, Google Drive or similar hosting platform.

I ymgeisio am y cyfle cyffrous hwn, gyflwyno'r fersiwn ddiweddaraf o'ch CV ac un ai Datganiad o Addasrwydd ysgrifenedig neu mewn fideo.

* Os ydych chi'n dymuno gwneud cyflwyniad fideo, rhowch linc  i ni i ffeil MP4 trwy WeTransfer, Google Drive neu blatfform cynnal tebyg.Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Please contact Paul Tanner with any questions

The FAW integrates equality of opportunity into all aspects of its business including appointments. The principles of fair and open competition will apply and appointments will be made on merit.

Data Protection and Privacy: The FAW is committed to respecting your privacy. Any information you provide in relation to your application will be processed in accordance with Data Protection legislation and in line with the FAW’s Privacy Policy which can be found at: http://www.faw.cymru/en/about-faw/privacy-policy/