West Wales Pan Disability League Committee Vacancies
10 February 2015

West Wales Pan Disability League Committee Vacancies

The following voluntary roles have become available within the West Wales Pan Disability League, please download and complete an application form if you are interested in any of the roles. Closing date for applications is 27th February and all applications should be sent to - West Wales Pan Disability League Secretary, 33 Mill Terrace, Pantyffynnon, Ammanford, Carmarthenshire, SA18 3NR. Interviews will be held on the 23rd of March.

ROLE DESCRIPTIONS


TREASURER

1. Role

To maintain up to date accounts of income and expenditure and provide immediate, accessible information on the state of league finances.

2. Responsibilities

• Collection of club affiliation subscriptions and fines.

• Make balance sheets available for league committee members to audit the accounts.

• Provide an end of year financial report to present at the AGM.

• Advise Committee members of cash flow problems.

• Ensure there are two counter signatures on all cheques.

• Deal with all financial matters on an ongoing basis.

TRYSORYDD

1. Rôl

Cynnal hyd at gyfrifon ddiweddaraf o incwm a gwariant ac maent yn darparu gwybodaeth ar unwaith , hygyrch ar gyflwr cyllid gynghrair.

2. Cyfrifoldebau

• Casglu tanysgrifiadau tadogaeth clwb a dirwyon.

• Sicrhau mantolenni ar gael i aelodau'r pwyllgor gynghrair i archwilio cyfrifon.

• Rhoi adroddiad diwedd blwyddyn ariannol i gyflwyno yn y CCB

• Cynghori Aelodau'r Pwyllgor o broblemau llif arian.

• Sicrhau bod dau lofnod cownter ar yr holl wiriadau.

• Delio gyda'r holl faterion ariannol yn barhaus.


SECRETARY

1. Role

To undertake necessary administrative work and provide a link between the area association, management committee, FAW/WFT, clubs and organisations.

2. Responsibilities

• Prepare agendas for Committee meetings.

• Record official business/ minutes.

• Attend to league correspondence.

• Provide members with up to date notices and information.

• Build league on FAW Portal

• Ensure all clubs meet minimum level of standard award on the FAW Club Accreditation Programme.

• League contact point for Area Association.

• Attend Area Association meetings when required.


YSGRIFENNYDD

1. Rôl

Ymgymryd â gwaith gweinyddol angenrheidiol ac yn darparu cyswllt rhwng y gymdeithas ardal , pwyllgor rheoli , FAW / WFT , clybiau a sefydliadau.

2. Cyfrifoldebau

• Paratoi agendâu ar gyfer cyfarfodydd y Pwyllgor.

• Cofnodi fusnes swyddogol / cofnodion.

• Rhoi sylw i ohebiaeth gynghrair.

• Rhoi hysbysiadau a gwybodaeth ddiweddaraf i aelodau

• Adeiladu gynghrair ar Porth FAW

• Sicrhau bod pob clwb yn bodloni isafswm lefel o wobr safonol ar Raglen Achredu Clybiau FAW.

• Pwynt cyswllt Cynghrair Cymdeithas Ardal.

• Mynychu cyfarfodydd Cymdeithas Ardal pan fo angen.


SAFEGUARDING OFFICER

1. Role

To be responsible for the welfare of players.

2. Responsibilities

• Dissemination of the FAW Welfare Policy within the league.

• Oversee and manage player and vulnerable adult welfare issues within the league.

• Contact point within league for National, Area Association Welfare Officers.

• Undertake necessary training and attend meetings relevant to the Welfare Policy.

• Act as a role model and demonstrate good practice in relation to the FAW Football Code of Conduct.

• Act within the guidelines as detailed within the FAW Welfare Policy Procedures and Practices document.

SWYDDOG DIOGELU

1. Rôl

I fod yn gyfrifol am les y chwaraewyr

2. Cyfrifoldebau

• Lledaenu Polisi Lles CBDC yn y gynghrair.

• Goruchwylio a rheoli materion chwaraewr a lles oedolyn agored i niwed o fewn y gynghrair.

• Pwynt cyswllt o fewn y gynghrair dros Cenedlaethol , Swyddogion y Gymdeithas Ardal Lles.

• Ymgymryd â hyfforddiant angenrheidiol a mynychu cyfarfodydd perthnasol i'r Polisi Lles.

• Gweithredu fel model rôl a dangos arfer da mewn perthynas â'r Cod Pêl-droed FAW Ymddygiad.

• Ddeddf fewn y canllawiau fel y manylir yn y ddogfen Gweithdrefnau ac Arferion Polisi Lles CBDC.

MARKETING OFFICER

1. Role

To promote the West Wales Pan Disability League and its clubs to the area and beyond using a variety of mediums.

2. Responsibilities

• Set up of West Wales Pan Disability League Website.

• Set up Social Media Pages and regularly update the public

• Discuss Sponsorship opportunities with relevant and appropriate businesses

• Work alongside media partners to promote festivals and fixtures within the press.

• Attend all West Wales Pan Disability League Fixtures to take photographs whilst adhering to the League Safeguarding Policy


SWYDDOG MARCHNATA

1. Rol

Hyrwyddo'r Cynghrair Anabledd Gorllewin Cymru a'i glybiau i'r ardal a thu hwnt trwy ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau.

2. Cyfrifoldebau

• Sefydlu Gwefan Cynghrair Anabledd Gorllewin Cymru.

• Sefydlu Tudalennau Cyfryngau Cymdeithasol ac i diweddaru'r cyhoedd yn rheolaidd

• Trafod cyfleoedd Nawdd gyda busnesau perthnasol a phriodol

• Gweithio ochr yn ochr â phartneriaid yn y cyfryngau i hyrwyddo gwyliau a gosodiadau o fewn y wasg.

• Mynychu pob Gemau Anabledd Cynghrair Orllewin Cymru i dynnu lluniau tra'n cadw at y Polisi Diogelu Gynghrair


FIXTURE SECRETARY

1. Role

To undertake necessary administrative work and provide a link between the area association, management committee, FAW/WFT, clubs and organisations.

2. Responsibilities

• Prepare and book venues for fixtures/festivals of the league

• Produce fixture list and disseminate to clubs and officials.

• Organise Referees and First Aid.

• Attend all Pan Disability League Festivals

• Be a Independent Player Assessor

• Attend to league correspondence.

• Provide members with up to date notices and information.

• Create a league table and distribute via social media

YSGRIFENNYDD GEMAU

1. Rôl

Ymgymryd â gwaith gweinyddol angenrheidiol ac yn darparu cyswllt rhwng y gymdeithas ardal , pwyllgor rheoli , FAW / WFT , clybiau a sefydliadau.

2. Cyfrifoldebau

• Paratoi a llyfrau lleoliadau ar gyfer gemau / gwyliau y gynghrair.

• Cynhyrchu rhestr gemau a lledaenu i glybiau a swyddogion.

• Trefnu Canolwyr a Chymorth Cyntaf.

• Mynychu pob Gwyliau Cynghrair Unrhyw Anableddau

• Fod yn Asesydd Chwaraewr Annibynnol

• Rhoi sylw i ohebiaeth gynghrair.

• Rhoi hysbysiadau a gwybodaethl ddiweddaraf i aelodau

• Creu tabl cynghrair a dosbarthu drwy gyfryngau cymdeithasol

CHAIRPERSON

1. Role

To set the tone and atmosphere in which meetings and formal business are conducted.

2. Responsibilities

• Chair / lead meetings.

• Give rulings.

• Direct committee procedures.

• Remain detached and objective in any discussions and disputes.

• Explain league policies to members, officials and clubs.


CADEIRYDD

1. Rol

Er mwyn gosod y naws a'r awyrgylch y mae cyfarfodydd a busnes ffurfiol yn cael eu cynnal

2. Cyfrifoldebau

• Cadeirio cyfarfodydd.

• Rhoi dyfarniadau

• Gweithdrefnau pwyllgor Uniongyrchol

• Aros ar wahân ac yn wrthrychol mewn unrhyw drafodaethau ac anghydfodau.

• Esbonio polisïau gynghrair i aelodau, swyddogion a chlybiau


CLUB REPRESENTATIVE

1. Role

Representation of “club perspective” on League Management Committee

2. Responsibilities


• Keeping the management committee in touch with the needs and challenges facing the clubs within the league

• Individuals volunteering for this role should only do so if they are prepared to represent all club views as opposed to their own only


CYNRYCHIOLYDD CLWB

1. Rôl

Cynrychiolaeth o " persbectif clwb " ar Bwyllgor Rheoli Gynghrair

2. Cyfrifoldebau


• Cadw'r pwyllgor rheoli mewn cysylltiad â'r anghenion a heriau sy'n wynebu'r clybiau yn y gynghrair

• Dylai unigolion gwirfoddoli ar gyfer y rôl hon dim ond gwneud hynny os ydynt yn barod i gynrychioli pob barn clwb yn hytrach na rhai eu hunain yn unig