Help us improve mini football in Wales
Grassroots
11 February 2019

Help us improve mini football in Wales

The FAW and the FAW Trust are reviewing the mini football offer in Wales (otherwise known as the small-sided game). We are eager to explore ways to enrich the football offer, with consideration for the growth of the game and technical development of players.

Our review will focus primarily on the opportunities available and the development of young players, from the Under 7 to Under 12 age groups. Consideration will also be given to the transition from mini football to the 11-a-side game.

We are particularly interested in the views of those supporting young players at this stage including parents, guardians, coaches, managers, teachers and lecturers.

All responses are completely confidential and are collated and held in accordance with the Data Protection Act 1998 and are GDPR compliant.

Thank you for your co-operation.

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn adolygu’r hyn sy’n cael ei gynnig o ran pêl-droed bach (ar ffurf mini) yng Nghymru. Rydyn ni’n awyddus i archwilio ffyrdd i gyfoethogi’r hyn sy’n cael ei gynnig o ran pêl-droed, gan ystyried twf y gêm a datblygiad technegol y chwaraewyr.

Bydd ein hadolygiad yn canolbwyntio’n bennaf ar y cyfleoedd sydd ar gael ac ar ddatblygu chwaraewyr ifanc, o’r grwpiau oedran Dan 7 Oed i Dan 12 Oed. Caiff ystyriaeth ei rhoi hefyd i’r cyfnod pontio o bêl-droed bach i’r gêm 11 yr ochr.

Mae gennym ddiddordeb penodol ym marn y rhai sy’n cefnogi chwaraewyr ifanc ar y cam hwn gan gynnwys rhieni, gwarchodwyr, hyfforddwyr, rheolwyr, athrawon a darlithwyr.

Mae’r holl ymatebion yn gwbl gyfrinachol ac maen nhw’n cael eu cydgrynhoi a’u cadw yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac mewn cydymffurfiaeth â GDPR.

Diolch am eich cydweithrediad.

CLICK HERE TO TAKE THE SURVEY