FAW Value of Football in Wales Survey | Arolwg Gwerth Pêl-Droed yng Nghymru
Grassroots
17 August 2021

FAW Value of Football in Wales Survey | Arolwg Gwerth Pêl-Droed yng Nghymru

The Football Association of Wales are participating in a landmark UEFA study which aims to illustrate the many incredible and unique benefits of football participation.

The UEFA Strategic Return on Investment (SROI) Model was created to provide National Associations with a tool to understand and showcase the true economic and social value of football participation by assessing individuals’ spending related to football via ‘The Value of Football in Wales’ survey.

The FAW are calling on those involved in football, across all levels of the game, to complete the short consumer survey, which asks individuals to share information on their football participation, annual spend on football and professional club support prior to the COVID-19 pandemic.

The economic activity generated by grassroots football is seldom evaluated, however evaluating the impact of sport is becoming increasingly important. Following this evaluation from UEFA, National Associations will be able to offer a further understanding of which programmes and interventions are most effective for different objectives and target groups.

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn cymryd rhan mewn astudiaeth bwysig gan UEFA a fydd yn ceisio dangos y llu o fanteision unigryw a rhyfeddol sydd i gymryd rhan mewn pêl-droed.

Crewyd Model Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad UEFA i roi i Gymdeithasau Pêl-droed ffordd i ddeall a dangos y gwir werth economaidd a chymdeithasol sydd i gymryd rhan mewn pêl-droed drwy asesu gwariant unigolion mewn perthynas â phêl-droed drwy arolwg ‘Gwerth Pêl-droed yng Nghymru’.

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn galw ar bobl sy’n rhan o bêl-droed ar bob lefel o’r gêm i lenwi’r arolwg byr sy’n gofyn i unigolion rannu gwybodaeth am eu rhan mewn pêl-droed, eu gwariant blynyddol ar bêl-droed a’u cefnogaeth i glybiau proffesiynol cyn pandemig COVID-19.

Anaml y caiff y gweithgarwch economaidd sy’n cael ei gynhyrchu gan bêl-droed llawr gwlad ei werthuso, ond mae gwerthuso effaith chwaraeon yn dod yn gynyddol bwysig. Yn dilyn y gwerthusiad hwn gan UEFA, bydd modd i Gymdeithasau Pêl-droed gynnig dealltwriaeth bellach o ba raglenni ac ymyriadau sydd fwyaf effeithiol ar gyfer gwahanol amcanion a grwpiau targed.

For those involved in the game in Wales the survey can be accessed here I’r rhai sy’n ymwneud â’r gêm yng Nghymru, mae’r arolwg i’w weld fan yma

As a thank you for the time taken by those who have completed the survey, participants will be given the opportunity to enter a prize draw for a Cymru shirt.

Fel arwydd o ddiolch am yr amser a roddwyd gan y rhai sy’n llenwi’r arolwg, caiff yr unigolion hynny’r cyfle i roi eu henw yn yr het i ennill crys Cymru.