Here's your chance to contribute to the new vision and strategic plan for Welsh football
Corporate
26 November 2019

Here's your chance to contribute to the new vision and strategic plan for Welsh football

Background

In 2015, the Football Association of Wales (FAW) launched More than a game, our 2020 vision and strategic plan for Welsh football. As we approach the end of this strategic cycle, we turn our attention to the development of the 2020-2026 strategic plan for Welsh football.

As part of this work, we have exciting aspirations to set out the organisation’s vision, long-term objectives, goals and targets. We strongly believe in the engagement of all stakeholders in the preparation of the new strategy and would like to offer members of the football family and beyond the opportunity to contribute their views and ideas in writing.

Invitation to contribute

Please submit  your contributions directly by January 10, 2020.

Cefndir

Yn 2015, lansiodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) Mwy na gêm, ein cynllun strategol a gweledigaeth 2020 i bêl-droed Cymru. Wrth inni agosáu at ddiwedd y cynllun strategol hwn, trown ein sylw at ddatblygu cynllun strategol 2020-2026 ar gyfer pêl-droed yng Nghymru.

Fel rhan o’r gwaith hwn, mae gennym ddyheadau cyffroes i gynhyrchu gweledigaeth, amcanion, nodau a thargedau hir dymor newydd i’r sefydliad. Rydym yn awyddus i sicrhau bod aelodau o’r teulu pêl-droed ynghyd ag eraill yn cael y cyfle i rannu eu barn ar gyfeiriad y gêm yng Nghymru ac rydym yn falch felly o gyhoeddi’r alwad hon am gyfraniadau.

 

Gwahoddiad i gyfrannu 

I gyfrannu, ysgrifennwch at un o’r cyfeiriadau canlynol neu cyflwynwch eich sylwadau drwy’r ddolen erbyn 10 Ionawr 2020.

Click here to provide your views and ideas by completing an online form

Email / Ebost: [email protected]

Write / YsgrifennwchResearch Department, Football Association of Wales, 11/12 Neptune Court, Vanguard Way, Cardiff, CF24 5PJ

Adran Ymchwil, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, 11/12 Cwrt Neifion, Ffordd Blaen y Gâd, Caerdydd, CF24 5PJ

We welcome responses in English and Welsh from individuals, groups and organisations. Please note your submission should be no longer than four sides of A4. Please also provide your contact details and specify if your response represents the views of a wider group or community.

Your contributions to the strategic planning process are important and valued, and your input will help us shape the draft 2020-2026 strategic plan.

Use of data

Your feedback will be held in the strictest confidence and will not in any way be attributed back to you or passed to any third parties. Participation in the consultation is completely voluntary.

Croesawn ymatebion yn Gymraeg neu’n Saesneg gan unigolion, grwpiau a sefydliadau. Sylwch na ddylai eich cyflwyniad fod yn hwy na phedair ochr A4. Rhowch eich manylion cyswllt hefyd, a nodwch os yw eich ymateb yn cynrychioli barn gr?p neu gymuned ehangach.

Mae eich cyfraniadau i'r broses cynllunio strategol yn bwysig ac yn cael eu gwerthfawrogi, a bydd eich mewnbwn yn ein helpu i lunio’r cynllun strategol 2020-2026 drafft. 

 

Defnydd data

Bydd eich adborth yn cael ei ddal yn hollol gyfrinachol ac ni chaiff ei briodoli yn ôl i chi na’i drosglwyddo i unrhyw drydydd parti. Mae cymryd rhan yn yr ymgynghoriad yn gwbl wirfoddol.