Wales’ National Lottery Players Thanked for Covid Support with Free Football Tickets
Grassroots
25 February 2022

Wales’ National Lottery Players Thanked for Covid Support with Free Football Tickets

National Lottery players across Wales are being given the chance to watch their local football teams for free as a thank you for the over £12.5million of National Lottery funding which helped these community clubs survive when the Covid pandemic struck and football at this level effectively shut down.

The National Lottery Football Weekends campaign across the four home nations will make over 100,000 tickets available on a ‘Buy One Get One Free’ basis for National Lottery players for selected matches across three weekends in March and April, including for games in the JD Cymru Premier and JD Cymru North and South leagues. It aims to get people out to watch and really get behind their local team, perhaps for the first time, and experience the vital role these clubs play as part of their local community.

Thanks to National Lottery players, during the height of the Covid crisis a total support package of over £12.5 million from The National Lottery was made available and proved vital for many local clubs across Wales, England, Scotland and Northern Ireland to survive the loss of essential matchday revenue as football shut down. Crowds have since returned to football at this level in huge numbers as people recognise the importance of their local football club to their local community.

The National Lottery Football Weekends is to thank National Lottery players for stepping up when they were needed the most. The special ‘Buy One Get One Free’ ticket offer will be available to National Lottery players for a game at one of the 231 participating clubs in Wales, England, Scotland and Northern Ireland.* The ticket offer will apply to one home match for each club, taking place between 19th March and 16th April.

The campaign will be delivered in partnership with the FAW (Football Association of Wales), National League, The FA (Football Association), The SFA (Scottish Football Association) NIFA (Northern Ireland Football Association) and is also backed by well-known ex-footballers Ally McCoist and Karen Carney.

Noel Mooney, FAW Chief Executive, said:

“National Lottery players have a vital role in supporting our national game, especially at domestic and grassroots level. Local football is the very heartbeat of our national game and our communities and this connection between clubs and their local communities needs to be celebrated. So many of our players at the top end of the game would not be where they are today without them. I urge everyone to get out and support their local side and there is no better time to do it than now."

Ally McCoist, Former Scottish international and National Lottery Football Weekends Ambassador said:

“In nearly every corner of the country you will find a football club which does much more than just kick a ball around on a Saturday afternoon.  These clubs make a difference to so many in their community and they suffered perhaps more than any other part of our game during the pandemic.  The support of National Lottery players has been crucial in helping them survive and now you can support them again, but this time from the terraces.”

To find out more about The National Lottery Football Weekends and to find your nearest match visit www.thenationallotteryfootballweekends.co.uk.

TNLFW-Generic1-FB_IG.jpg

Each club will be responsible for distributing tickets for its home match and details on how to claim will be available from each club. Terms and conditions apply.

The money for this campaign, as well as the initiatives with the various FAs and leagues across the UK during Covid came from a National Lottery promotional fund, it was not funded by money allocated for National Lottery Good Causes or by Camelot.

The National Lottery is also working alongside Non-League Day, a campaign set up in 2010 to encourage supporters of clubs playing at the highest levels of the game to support their smaller local or non-league club and sample the unique matchday experience of football at local level.

The National Lottery has always played a vital role in supporting elite, community and grassroot sport in the UK.  Including football, The National Lottery has invested more than £5.7 billion into grassroots sport since it was established in 1994. In the last year nearly £395 million was given to grassroots and elite sport good causes, funding everything from facilities to playing fields and creating opportunities for everyone to get active and improve their lives through sport.

There are other opportunities for National Lottery players in March.  The National Lottery Open Week takes place between 19th - 27th March to say thank you for the more than £30 million raised every week by National Lottery players.  Open Week unlocks free entry and exclusive discounts for National Lottery players at a range of participating venues including galleries, museums, gardens, historic castles and sports stadiums. Full Ts&Cs apply and are available at www.nationallotteryopenweek.com

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ledled Cymru yn cael y cyfle i wylio eu timau pêl-droed lleol am ddim fel arwydd o ddiolch am fwy na £12.5 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol a helpodd y clybiau cymunedol hyn i oroesi pan darodd pandemig Covid a phan fu’n rhaid i bêl-droed ar y lefel hon gau i lawr i bob pwrpas.

Bydd ymgyrch Penwythnosau Pêl-droed y Loteri Genedlaethol ar draws y pedair gwlad gartref yn sicrhau bod mwy na 100,000 o docynnau ar gael ar sail ‘Prynu Un Cael Un Am Ddim’ i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ar gyfer gemau dethol dros dri phenwythnos ym misoedd Mawrth ac Ebrill, gan gynnwys ar gyfer gemau yn Uwch Gynghrair Cymru JD a chynghreiriau Cymru Gogledd a De JD. Y nod yw cael pobl allan i wylio a chefnogi eu tîm lleol, am y tro cyntaf efallai, a phrofi’r rôl hanfodol mae’r clybiau hyn yn ei chwarae fel rhan o'u cymuned leol.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, yn ystod anterth argyfwng Covid, sicrhawyd bod pecyn cefnogi o fwy na £12.5 miliwn ar gael gan y Loteri Genedlaethol a bu’n hanfodol i lawer o glybiau lleol ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon i oroesi’r golled o refeniw diwrnod gêm hanfodol wrth i bêl-droed gau. Ers hynny mae’r torfeydd wedi dychwelyd i bêl-droed ar y lefel hon mewn niferoedd enfawr wrth i bobl gydnabod pwysigrwydd eu clwb pêl-droed lleol i'w cymuned leol.

Nod Penwythnosau Pêl-droed y Loteri Genedlaethol yw diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am gamu i’r adwy pan oedd eu hangen fwyaf. Bydd y cynnig arbennig ‘Prynu Un Cael Un Am Ddim’ gyda’r tocynnau ar gael i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ar gyfer gêm yn un o’r 231 o glybiau sy’n cymryd rhan yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.* Bydd y cynnig yn berthnasol i un gêm gartref ar gyfer pob clwb, a gynhelir rhwng 19eg Mawrth ac 16eg Ebrill

Bydd yr ymgyrch yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth â CBDC (Cymdeithas Bêl-droed Cymru), y Gynghrair Genedlaethol, yr FA (y Gymdeithas Bêl-droed), yr SFA (Cymdeithas Bêl-droed yr Alban) NIFA (Cymdeithas Bêl-droed Gogledd Iwerddon) ac mae hefyd yn cael ei chefnogi gan gyn bêl-droedwyr adnabyddus, Ally McCoist a Karen Carney.

Dywedodd Noel Mooney, Prif Weithredwr CBDC:

“Mae gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol rôl hanfodol i’w chwarae wrth gefnogi ein gêm genedlaethol, yn enwedig ar lefel ddomestig ac ar lawr gwlad. Pêl-droed lleol yw curiad calon ein gêm genedlaethol a’n cymunedau ni ac mae angen dathlu’r cysylltiad yma rhwng clybiau a’u cymunedau lleol. Ni fyddai llawer o’n chwaraewyr ni sydd wedi cyrraedd brig eu camp lle maen nhw heddiw hebddyn nhw. Rydw i’n annog pawb i fynd allan a chefnogi eu tîm lleol a does dim amser gwell i wneud hynny na nawr.”

Dywedodd Ally McCoist, cyn Chwaraewr Pêl-droed rhyngwladol dros yr Alban a Llysgennad ar ran Penwythnosau Pêl-droed y Loteri Genedlaethol:

“Ym mhob cornel o’r wlad bron fe welwch chi glwb pêl-droed sy’n gwneud llawer mwy na dim ond cicio pêl o gwmpas ar brynhawn Sadwrn. Mae’r clybiau yma’n gwneud byd o wahaniaeth i gymaint yn eu cymunedau ac fe wnaethon nhw ddioddef mwy efallai nag unrhyw ran arall o’n gêm ni yn ystod y pandemig. Mae cefnogaeth chwaraewyr y Loteri Genedlaethol wedi bod yn hanfodol i’w helpu nhw i oroesi a nawr fe allwch chi eu cefnogi nhw eto, ond y tro yma o’r terasau.”

I gael gwybod mwy am Benwythnosau Pêl-droed y Loteri Genedlaethol ac i ddod o hyd i'ch gêm agosaf ewch i www.thenationallotteryfootballweekends.co.uk.

Bydd pob clwb yn gyfrifol am ddosbarthu tocynnau ar gyfer ei gêm gartref a bydd manylion am sut i hawlio ar gael gan bob clwb. Mae telerau ac amodau yn berthnasol.

Daeth yr arian ar gyfer yr ymgyrch hon, yn ogystal â’r mentrau gyda’r amrywiol gymdeithasau a chynghreiriau pêl-droed ledled y DU yn ystod Covid, o gronfa hyrwyddo gan y Loteri Genedlaethol. Nid yw wedi cael ei hariannu gan arian sydd wedi’i ddyrannu ar gyfer Achosion Da y Loteri Genedlaethol na Camelot.

Mae’r Loteri Genedlaethol hefyd yn gweithio ochr yn ochr â Diwrnod Di-Gynghrair, ymgyrch a sefydlwyd yn 2010 i annog cefnogwyr clybiau sy’n chwarae ar lefelau uchaf y gêm i gefnogi eu clwb lleol neu ddi-gynghrair llai a blasu profiad unigryw diwrnod gêm bêl-droed ar lefel leol

Mae'r Loteri Genedlaethol wedi chwarae rhan hanfodol bob amser wrth gefnogi chwaraeon elitaidd, cymunedol a llawr gwlad yn y DU. Gan gynnwys pêl-droed, mae'r Loteri Genedlaethol wedi buddsoddi mwy na £5.7 biliwn mewn chwaraeon ar lawr gwlad ers ei sefydlu yn 1994. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rhoddwyd bron i £395 miliwn i achosion da chwaraeon llawr gwlad ac elitaidd, gan ariannu popeth o gyfleusterau i feysydd chwarae a chreu cyfleoedd i bawb fod yn actif a gwella eu bywydau drwy chwaraeon.

Mae cyfleoedd eraill i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn ystod mis Mawrth. Cynhelir Wythnos Agored y Loteri Genedlaethol rhwng 19eg a 27ain Mawrth i ddweud diolch am y mwy na £30 miliwn sy’n cael ei godi bob wythnos gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Mae’r Wythnos Agored yn cynnig mynediad am ddim a gostyngiadau unigryw i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol mewn amrywiaeth o leoliadau sy’n cymryd rhan, gan gynnwys orielau, amgueddfeydd, gerddi, cestyll hanesyddol a stadia chwaraeon. Mae Telerau ac Amodau llawn yn berthnasol ac ar gael yn www.nationallotteryopenweek.com