Inaugural National Disability Football Conference
21 October 2013

Inaugural National Disability Football Conference

BBC Radio Cymru Blog by Glyn Griffiths *English translation can be found below*

BBC Radio Cymru Blog by Glyn Griffiths‘Ar y Marc’ Blog – Gorau Chwarae, Cyd Chwarae

Dydd Sul diwethaf cefais y fraint o fod yn bresennol yng nghynhadledd gyntaf
Ymddiriedolaeth Beldroed Cymru ar gyfer darpariaeth i chwaraewyr ac anabledd.
Cynhaliwyd y gynhadledd ar safle Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam . Tydi pawb ddim yn mynychu cyrsiau neu gynadleddau o’r fath a’u disgrifio yn brofiad o fod yno fel braint! Ond roedd yn fraint o’r mwyaf.


Rwyf eisoes, dros fy ngyrfa yn y byd addysg, wedi canolbwyntio ac arbenigo ar agweddau o addysg arbennig, ond roedd yr hyn a welais, ac a glywais y Sul diwethaf cystal ag unrhyw gwrs a fûm ynddo erioed.

Trefnwyd y dydd gan Rob Franklin, swyddog peldroed i’r anabl, a chafwyd amlinelliad ardderchog o’r ddarpariaeth, ynghyd a’r gofal ac arweiniad a roir i chwaraewyr o bob cefndir. Roedd yr hyn a bortreadwyd fel darpariaeth i dîm cenedlaethol chwaraewyr sydd ag anabledd dysgu, yn gwrs a fyddai o werth i unrhyw un sydd yn ymwneud ac unrhyw fudiad neu ddarparwr, neu yn gofalu a’n hunigolion, ac anghenion tebyg.

Llwyddwyd i anfon neges glir a dealladwy ar sut i addasu a gwahaniaethu strategaethau hyfforddi ar gyfer y grŵp yma o chwaraewyr, gan gyfleu cysyniadau haniaethol megis sut i symud i wahanol rannau o’r cae, neu wneud defnydd effeithiol o fylchau, mewn dull real ac ymarferol. Roedd yr eirfa a’r dull o fynegi syniadau yn dangos dealltwriaeth arbennig o anghenion y chwaraewyr a gwybodaeth drylwyr ar sut i addasu gweithgareddau ar eu cyfer . Ac yna aethpwyd ati yn y sesiwn ddilynol i ddangos sut i droi’r cyflwyniad yma yn weithred ymarferol, gyda
safonau uchel o hyfforddi a dealltwriaeth ardderchog o alluoedd ac anghenion chwaraewyr.

Cafwyd arbenigedd o’r tu allan i Gymru hefyd. Yn y prynhawn, cynhaliwyd sesiwn gan swyddog anabledd peldroed Everton, Steve Johnson, gwr a gollodd ei goes mewn damwain rhai blynyddoedd yn ôl, ond ddaeth yn fyd enwog fel chwaraewr galluog o fewn gemau i’r anabl . Dangosodd sut i addasu gwahanol ymarferiadau ar gyfer y byddar, y deillion, ac ar gyfer chwaraewyr sydd ag anableddau mwy dwys.

<3r>
I ddiweddu, cafwyd sesiwn o holi ac ateb gyda grŵp o chwaraewyr ifanc o wahanol dimau anabledd Cymru o dan gadeiryddiaeth Malcom Allen. Braint oedd gweld aeddfedrwydd y chwaraewyr ifanc yma a oedd mor barod i ddisgrifio sut y mae darpariaeth yr Ymddiriedolaeth wedi rhoi profiadau unigryw iddynt. Da deal hefyd cymaint mae’r Ymddiriedolaeth mor barod i gydnabod eu talentau a rhoi cyfleodd iddynt nad oedd yn bodoli rhai blynyddoedd yn ôl.

Rwyf, fel rhywun sydd wedi gweithio ym myd addysg arbenigol ers blynyddoedd, wedi dod I ddysgu mai un fy nyletswyddau o fewn ein cymdeithas ydi sicrhau fod ein hieuenctid sydd ag anghenion arbennig yn cael pob cymorth i sicrhau dilyn bywyd o ansawdd, a derbyn chefnogaeth i’w galluoedd a’u cryfderau . Llwyddodd swyddogion yr Ymddiriedolaeth i sicrhau fod hyn yn bodoli yn eu darpariaeth. Braint oedd cael bod yn rhan o’r dydd.

Llongyfarchiadau i bob un a gymrodd rhan yn y gynhadledd am gyfleu a dangos yr arbenigedd, dealltwriaeth, arweiniad, ynghyd a’r awch a’r brwdfrydedd i sicrhau fod cyfloedd peldroed yn cael eu cynnig mor gydwybodol i’r chwaraewyr yma. Cydchwarae, gorau chwarae – arwyddair Cymdeithas Beldroed Cymru yn cael ei wireddu i’r eithaf. Diolch am gael bod yno.


‘On the Mark’ Blog – Best Play, Joint Play

Last Sunday I had the privilege of being present at the Welsh Football Trust’s (WFT) first ever conference on the provision for disabled players. The conference was held at Glyndŵr University in Wrexham. Not everyone would describe being present at a course or a conference as a privilege, but it was a great honour to be there.

I have already, during my career in education, focused on and specialised in aspects of special education, but what I saw and heard last Sunday was as good as any course I have ever been on.

The day was organised by Rob Franklin, the WFTs Disability Football Officer, and the provision, as well as the care and guidance given to players of every background, was outlined in an excellent manner. The portrayal of the provision for the national learning disabilities football squad is a course that would benefit anyone involved with any organisation or provider, or anyone caring for individuals with similar needs.

The conference succeeded in sending a clear and legible message about how to adapt and vary strategies for this specific group of players, creating abstract concepts such as how to move to different areas of the pitch or how to make effective use of gaps, in a real and practical manner. The vocabulary and method of expressing ideas reflected a special understanding of the players’ needs and a thorough knowledge of how to specially adapt activities accordingly. The following session displayed how to turn this presentation into a practical exercise, with high coaching standards and excellent understanding of players’ abilities and needs.

Expertise was also drawn from outside Wales. In the afternoon, a session was held by Everton’s Disability Football Officer, Steve Johnson. Steve lost his leg in an accident a few years ago but gained worldwide fame as a talented player within disability sport. He showed how you can adapt certain exercises for the deaf, blind and for players with more severe disabilities.

To close, there was a question and answer session chaired by Malcolm Allen with a group of young players from different disability teams across Wales. It was an honour to see the maturity of these young players who were so willing to describe how the WFT provision has given them unique experiences. It’s also good to know how willing the WFT is to acknowledge their talent and provide opportunities that were non-existent a few years ago.

As someone who has worked in special education for many years, I have come to learn that one of my duties within our society is to ensure that young people with special needs are given all the support they need to ensure a high quality of life and that their abilities and strengths are fully supported. The WFTs officers succeeded to ensure that this exists in their provision. It was a pleasure to be part of the day.

Congratulations to all who took part in the conference for articulating their expertise, understanding, and leadership, hand in hand with the appetite and enthusiasm to ensure that footballing opportunities are offered so consciously to these players. Gorau chwarae, cyd chwarae (Best play, joint play) – the FAWs motto – is being realised to the maximum. Thank you for the opportunity to be present.

Inaugural National Disability Football Conference
Inaugural National Disability Football Conference
Inaugural National Disability Football Conference