Football in the Community “means everything” at Caernarfon
Grassroots
5 November 2018

Football in the Community “means everything” at Caernarfon

Mae gallu rhoi yn ôl a chyfrannu at ddatblygiad pêl-droedwyr ifanc "yn golygu popeth" i'r hyfforddwyr a'r gwirfoddolwyr sydd yn rhan o raaglen Pêl-droed yn y Gymuned Clwb Pêl-droed Tref Caernarfon.

Yn ystod hanner tymor buom yn ddigon ffodus i ymweld â chapten Clwb Pêl-droed Tref Caernarfon, Nathan Craig, sy'n rhedeg rhaglen gymunedol y clwb, a'i dîm o hyfforddwyr ifanc a oedd yn awyddus wrth iddynt ddarparu gwersylloedd llawn hwyl, trwy gydol yr wythnos i dros 200 o fechgyn a merched yn yr ardal.

Wedi'i eni a'i fagu yng Nghaernarfon, cyn mynd a'i dalentau pêl-droed i Everton - tra hefyd yn cynrychioli Cymru ar lefel Ganolradd - dywedodd Craig wrthym ba mor gymaint y mae'n golygu iddo allu rhoi yn ôl i'r gymuned sydd wedi rhoi cymaint iddo.

"Mae'r gwaith rydym yn gwneud yn golygu popeth i mi, oherwydd dyma'r dref a ddysgodd i mi bopeth yr oeddwn i'n ei wybod am bêl-droed pan oeddwn yn ifanc, cyn i mi fynd i Everton a chwarae i Gymru.

"I allu gwneud hyn a rhoi yn ôl i'r bechgyn a'r merched ifanc yn yr ardal, mae'n golygu cymaint i allu rhannu fy mhrofiad gyda nhw ac nid oes dim gwell na gweld y bobl ifanc hyn yn mwynhau'r gêm, yn dod drwy'r rhengoedd yng Nghaernarfon a dysgu'r gêm fel y gwnes i pan o'n i'r un oed a nhw.

"Mae gennym gr?p rhagorol o hyfforddwyr ifanc hefyd, ond os ydych chi'n mynd yn ôl bedair neu bum mlynedd, roedden nhw yn chwarae mewn gwersylloedd fel y rhai maen nhw wedi bod yn ein helpu ni i redeg heddiw, yn hyfforddi a datblygu'r genhedlaeth nesaf, felly mae hynny'n braf iawn i'w weld.

"Rydym yn un clwb, un gymuned, yn cydweithio i wneud yr hyn y gallwn ni er mwyn roi yn ôl, a gobeithio medrith y gwaith rydym yn gwneud parhau i dyfu a chynyddu yn y blynyddoedd i ddod."

Mae Kieran Pritchard, sy'n 15 mlwydd oed, yn un o'r hyfforddwyr iau roedd Craig yn sôn amdan, a dywedodd o wrthym ba mor gymaint y mae'n golygu ei fod yn gallu rhoi yn ôl i'w gymuned trwy hyfforddi ochr yn ochr â Craig.

"Mae hyfforddi wedi rhoi hwb i'm hyder, rwyf wedi mwynhau'r profiad o helpu'r chwaraewyr ifanc hyn i ddysgu a mwynhau'r gêm. Dechreuais ddod yma bum mlynedd yn ôl, ac unai drwy chwarae neu hyfforddi, nid wyf wedi colli gwersyll ers hynny."

Gyda dros 30 o chwaraewyr ifanc yn cymryd rhan yn y gwersyll ar y diwrnod wnaethon ni ymweld â'r prosiect, dywedodd Morgan wrthym ba mor fawr y mae'n mwynhau bod yn rhan o wersylloedd fel y rhai a osodwyd gan Gaernarfon.

"Mae hyn yn wirioneddol dda i ni yn ystod y gwyliau gan ein bod yn gallu chwarae llawer o bêl-droed, sy'n rhywbeth mae llawer o blant yn ei fwynhau, a byddwn yn cwrdd â phobl o wahanol leoedd y tu allan i'r ysgol. Rwy'n hoffi pêl-droed LOT!"

To be able to give back and to contribute to the development of young footballers “means everything” to the coaches and volunteers at Caernarfon Town Football In The Community.

Over half-term we were lucky enough to visit Caernarfon Town Captain Nathan Craig, who runs the club’s community programme, and his team of young aspiring coaches as they provided fun, football-filled camps throughout the week for over 200 boys and girls in the area.

Born and raised in Caernarfon, before taking his footballing talents to Everton – whilst also representing Wales at Intermediate level – Craig told us just how much it means to him to be able to give back to the community that has given him so much.

“The work we do means everything to me really, because this is the town that taught me everything I knew about football as a youngster, before I went to Everton and played for Wales.

“To be able to do this and give back to the young boys and girls in the area, it means so much to be able to share my experience with them and there is nothing better than seeing these youngsters enjoying the game, coming through the ranks at Caernarfon and learning the game the way I did.

“We have an excellent group of young coaches on the programme, but if you go back four or five years ago, they were playing in camps like the ones they’ve just been helping us run, coaching and developing the next generation, so that is really nice to see.

“We are one club, one community, working together to do what we can to give back and hopefully the work we do is just going to keep growing and growing in years to come.”

15-year-old Kieran Pritchard is one of those junior coaches, and he told us just how much it means to him to be able to give back to his community through coaching alongside Craig.

“Coaching has really boosted my confidence, I’ve really enjoyed the experience of helping these young players learn and enjoy the game. I started coming here five years ago, and whether it be playing or coaching I haven’t missed a camp since.”

With over 30 young players involved in the camp on the day we visited, nine-year-old Morgan told us just how much he enjoys being a part of camps like those Caernarfon put on.

“This is really good for us in the holidays because we get to play a lot of football, which is something a lot of children enjoy, and we get to meet people from different places outside of school. I like football a LOT!”