FAW & WFT Commitment to the Welsh Language
20 March 2015

FAW & WFT Commitment to the Welsh Language

In consultation with the Welsh Language Commissioner, the FAW and WFT aim to improve the use of Welsh language in coaching.

In consultation with the Welsh Language Commissioner, the FAW and WFT aim to improve the use of Welsh language in coaching.

<1R>Football has demonstrated its commitment to improving the use of the Welsh language in communities throughout Wales by producing an Action Plan following a national survey of coaches.

Developed in consultation with the Welsh Language Commissioner, the survey sought to understand the levels of Welsh language competency amongst coaches and the extent to which they used Welsh in coaching sessions and the support they required to begin or enhance their use of the language.

Neil Ward, Chief Executive of the WFT, said: “We were delighted with the scale of response with over 800 coaches completing the survey which has helped us devise an action plan.

“We will be developing more Welsh medium content for coach education courses and delivering more bilingual coaching workshops that provide additional training and support to coaches who would like to use more Welsh in their coaching sessions.

“We will also be aiming to improve bilingual interaction with coaches through social media platforms and we will deploy bilingual champions and role models to promote the use of Welsh in football.”

The FAW and the WFT will continue to work in partnership with the Commissioner, and other key partners, to ensure that support is maximised in promoting bilingual sport so that the Welsh language can flourish.

The Welsh Language Commissioner, Meri Huws, said: “The positive response to the Football Association of Wales and Welsh Football Trust survey shows there is desire among Welsh speakers and learners to use more of the Welsh language in leisure.

“I am pleased that the Welsh Football Trust has carried out the research and that it now plans to develop its Welsh language provision.

“Increasing the opportunities for people to be able to use the Welsh language in sport is very important to me as Commissioner. Last spring I held a national conference in conjunction with Sport Wales to look at how to introduce more of the Welsh language to sports and on 30 March this year we will hold a follow-up seminar with the sports governing bodies to discuss what developments have taken place since the conference”

The FAW embraces bilingualism and has a Welsh Language Policy that covers FAW.cymru and published literature such as The Voice and the International match programmes.


Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru yn ymrwymedig i'r GymraegMae pêl-droed wedi dangos ymrwymiad i gynyddu’r defnydd o'r Gymraeg mewn cymunedau ledled Cymru drwy gynhyrchu Cynllun Gweithredu ar sail arolwg cenedlaethol i hyfforddwyr.

Datblygwyd yr arolwg mewn ymgynghoriad â Chomisiynydd y Gymraeg. Nod yr arolwg oedd ceisio deall lefelau cymhwysedd iaith Gymraeg ymysg hyfforddwyr, sut caiff y Gymraeg ei defnyddio mewn sesiynau hyfforddi a'r cymorth sydd ei angen i ddechrau neu ddatblygu defnyddio'r Gymraeg.

Dywedodd Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru, Neil Ward: "Roeddem yn hapus iawn â lefel yr ymateb a gafwyd i’r arolwg, gyda dros 800 o hyfforddwyr yn ei gwblhau. Mae hyn wedi’n helpu ni i ddatblygu’r cynllun gweithredu.

“Byddwn yn awr yn datblygu mwy o gynnyrch cyfrwng Cymraeg ar gyfer ein sesiynau addysgu i hyfforddwyr a byddwn yn darparu mwy o weithdai hyfforddi dwyieithog er mwyn rhoi cefnogaeth a hyfforddiant i hyfforddwyr sy’n dymuno defnyddio mwy ar y Gymraeg yn eu sesiynau hyfforddi.

"Byddwn hefyd yn anelu tuag at wella’n ffordd o ryngweithio’n ddwyieithog â hyfforddwyr gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a byddwn yn defnyddio pencampwyr dwyieithrwydd a modelau rôl i hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg mewn pêl-droed."

Bydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru’n parhau i weithio mewn partneriaeth â Chomisiynydd y Gymraeg, a phartneriaid allweddol eraill, i sicrhau bod mwy o gymorth ar gael i hyrwyddo chwaraeon dwyieithog fel gall yr iaith Gymraeg ffynnu.

Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws: “Mae ymateb cadarnhaol i arolwg Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru yn dangos bod awydd ymysg siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i ddefnyddio mwy ar y Gymraeg mewn sefyllfaoedd hamdden.

“Rwy’n falch bod yr Ymddiriedolaeth Bêl-droed wedi cynnal yr ymchwil a’i bod bellach yn cynllunio i ddatblygu ei darpariaeth Gymraeg.

“Mae cynyddu’r cyfleoedd i bobl allu defnyddio’r Gymraeg o fewn o maes chwaraeon yn hynod o bwysig i mi fel Comisiynydd. Y gwanwyn diwethaf trefnais gynhadledd genedlaethol ar y cyd â Chwaraeon Cymru i drafod sut gellir cyflwyno mwy o’r Gymraeg i’r maes, ac ar 30 Mawrth eleni byddwn yn cynnal seminar gyda’r cyrff llywodraethu chwaraeon i drafod pa ddatblygiadau sydd wedi digwydd ers y gynhadledd.”

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru’n cefnogi dwyieithrwydd ac mae polisi iaith Gymraeg y Gymdeithas yn cwmpasu’r wefan faw.cymru a llenyddiaeth e.e. Y Llais a rhaglenni gemau rhyngwladol.