Cynllun Grant Pêl-droed Hwyl Vauxhall
14 November 2013

Cynllun Grant Pêl-droed Hwyl Vauxhall

CBC yn darparu pêl-droed hwyl i ferched, pensiynwyr y Rhyl a phlant anabl.

CBC yn darparu pêl-droed hwyl i ferched, pensiynwyr y Rhyl a phlant anabl.

Diolch i gynllun CBC, mae hyfforddwr ifanc o’r Rhyl yn darparu hwyl i bêl-droed. Mae Niall MccGuinness, 22, o Glwb Pêl-droed Rhyl yn y Gymuned yn trefnu cyfres o sesiynau pêl-droed mewn ysgolion a chartrefi nyrsio ar draws y Rhyl a Gogledd Cymru gyda chymorth ariannol Rhaglen Pêl-droed Hwyl Vauxhall.

Gyda Chymru yn cynnal ei phencampwriaeth mawr cyntaf yn ystod yr haf , sef Pencampwriaeth UEFA i Ferched dan 19 yng Ngorllewin Cymru o Awst 19-31, mae mwy o bwyslais yn awr yn cael ei roi ar gynyddu y nifer o ferched sy’n chwarae’r gêm. I hybu hyn, mae’n awr yn bosibl i glybiau i gynnig am fuddsoddiad hyd at £3,000 oddi wrth CBC i lansio eu prosiectau.

Dywedodd Niall: “Rydyn wedi bod yn mynd i mewn i Ysgol Uwchradd Y Rhyl bob wythnos i gynal sesiynau i ferched yn unig yn ystod yr awr ginio. Roedd yn merched braidd yn swil ar y cychwyn gan eu bod yn chwarae o flaen y bechgyn, ond wrth i’r sesiynau ddatblygu, cynyddodd yr hyder. Mae nhw’n gwella bob wythnos ac mae chwaraewyr talentog yn y grŵp”.

Fel rhan o ymrwymiad Vauxhall i bêl-droed llawr gwlad, fel noddwr CBC a thîm cenedlaethol Cymru, mae Rhaglen Pêl-droed Hwyl yn cynnig grantiau i wahanol raglenni pêl-droed ar draws Cymru i ddatblygu a chynorthwyo ysgolion pêl-droed. Mae’r cynllun achrededig yn targedu cynyddu’r nifer sy’n cymryd rhan ym mhêl-droed i blant o bob gallu mewn amgylchedd dysgu diogel. Cydnabyddir y term “pêl-droed hwyl” gan UEFA ac fe’i arnodir fel menter datblygiad llawr gwlad.

Gyda CBC hefyd yn awyddus i weld cynydd yn y nifer o chwaraewyr anabl sy’n cymryd rhan, mae rhaglen Pêl-droed yn y Gymuned Rhyl yn cynnig sesiynau i blant anabl.

Yn ogystal a hyn mae Niall yn arwain sesiynau mewn cartrefi nyrsio lleol. Dywedodd Niall, “ Mae’n ffordd wych o gynyddu gweithgaredd gyda phobl hŷn. Rydyn yn mynd i mewn i gartrefi nyrsio ac yn gwneud driliau pêl-droed syml a gwaith pêl. Mae hyn yn eu hysgogi i godi a symud ac yn dod a mwynhad iddyn nhw.”

Mae ymgeisio am fuddsoddiad gan CBC wedi galluogi clwb pêl-droed Rhyl yn y Gymuned i agor drysau. Dywedodd Niall, “ Mae digon o beli ac offer gyda ni’n barod. Rydyn yn defnyddio’r buddsoddiad i leihau cost y sesiynau i bobl sy’n cymryd rhan. Golyga hyn fod y sesiynau am ddim, ac yn denu pobl na fuasent wedi cymryd rhan yn flaenorol”.

Mae Niall wedi bod yn gysylltiedig a chlwb Rhyl yn y Gymuned ers tair mlynedd ac mae ei yrfa fel hyfforddwr yn mynd o nerth i nerth. “Bu ‘nhad yn hyfforddi gyda Rhyl, ac felly mi ddes i lawr i weld beth oedd yn mynd ymlaen yma ac i weld os oedd unrhyw swyddi ar gael. Yn gyntaf dilynais gwrs Strikers pedair wythnos sy’n asesu ymrwymiad i’r swydd a gweld beth sydd gennych i’w gynnig. Wedi hyn gwnes chwe mis o leoliad gyda Rhyl cyn cyrraedd lle dwi erbyn hyn. Dwi wedi cwblhau my nhrwyddedau UEFA B a C, a’r cam nesaf bydd dilyn Trwydded A y flwyddyn nesaf”.

Dywedodd Ian Gwyn Hughes, Pennaeth Materion Cyhoeddus CBC, “ Yn dilyn tymor gwych i bêl-droed yng Nghymru ar sawl lefel, roedd croesawu pencampwriaeth UEFA yn fonws ychwanegol. Roedd sêr y bencampwriaeth honno i gyd wedi dechre mewn rhyw fan, ac mae’r pwyslais ar raglen Pêl-droed Hwyl yn annog mwy a mwy o blant ifanc i chwarae’r gêm. Mae’r cynllun yn rhoi cyfle i blant i droi i fyny i chwarae ac i ddatblygu eu sgiliau o fewn amgylchedd creadigol a diogel. Mae’n hanfodol bwysig ein bod yn annog plant i feithrin eu doniau. Nhw yw sêr dyfodol pêl-droed Cymru”.

Meddai Chris Hornbuckle, Pennaeth Nawdd Vauxhall: “Rydyn yn teimlo’n gyffrous ynglyn â’n rhan yn rhaglen Pêl-droed Hwyl. Ers cychwyn ein nawdd, mae gennym ymrwymiad i gefnogi pêl-droed o lefel llawr gwlad i fyny at y tîm cenedlaethol, ac mae cefnogi talentau ifanc yn hollbwysig i ddyfodol y gêm yng Nghymru”.

“Mae’r sesiynau anabledd yn rhoi boddhad mawr. Rydym yn cynnal sesiynau wythnosol yng Ngholeg Pengwern yn Rhuddlan i ddysgwyr sydd ag ystod o anabledd. Rydym yn hyfforddi plant sydd a phob math o amodau – rhai a phroblemau dysgu ac un bachgen sydd mewn cadair olwyn. Mae e’n mwynhau cymryd rhan ac mae’n rhyfeddol i’w weld yn cael gymaint o bleser drwy bêl-droed” – Niall McGuinness